Wykładowcy

Naszymi wykładowcami są najwyższej klasy specjaliści, kadra naukowa renomowanych instytucji (Polskiej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej i in.) oraz praktycy specjalnie dobrani pod kątem doświadczenia zawodowego i szkoleniowego. Odpowiadając na oczekiwania naszych słuchaczy, od wykładowców wymagamy łączenia bogatego doświadczenia praktycznego z ugruntowaną wiedzą teoretyczną.

prof. dr hab. Andrzej Blikle

Profesor w Instytucie Podstaw Informatyki PAN, członek Europejskiej Akademii Nauk (Akademia Europaea) członek honorowy i były prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 prezes zarządu A. Blikle Sp. z o.o., dziś członek rady nadzorczej. Członek blisko 30 organizacji w tym Komitetu Mazowieckiej Nagrody Jakości, Rady Języka Polskiego PAN i Rady Fundacji FOR. Prezes stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych i honorowy prezes Centrum im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010” przyznany przez Kongres polskich Menedżerów Jakości ISO POLAND 2011. Prowadzi własną firmę doradczą.

prof. dr hab. Andrzej Blikle
prof. dr hab. Szymon Cyfert

Profesor nauk ekonomicznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor ponad 200 publikacji i monografii naukowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień: zarządzanie strategiczne, doskonalenie organizacji, struktury organizacyjne, zarządzanie procesami, teoria firmy. Członek Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, Członek Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Dwudziestotrzyletnie doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu systemów zarządzania strategicznego doskonaleniu struktur organizacyjnych i projektowaniu systemów zarządzania procesami. Kierownik lub główny wykonawca w ponad 120 projektach, w tym dla: LOTOS, ORLEN, PGNiG, KGHM, PKP, PKO BP, ING, BZ WBK, ENERGA, ENEA, Aquanet, ZWiK w Łodzi, ZEP, ZEC.

prof. dr hab. Szymon Cyfert
dr hab. Paweł Chudziński

od 1999 roku Prezes Zarządu Aquanet SA. W latach 2007-2018 Przewodniczący Rady Gospodarki Wodnej Regionu Rzecznego Warty. Były członek Konwentu UAM oraz prodziekan Klubu Partnera UEP. Były przewodniczący i członek rad nadzorczych między innymi H. Cegielski SA i Fasing SA. Były wiceprzewodniczący Rady Miasta Poznania oraz Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”. Absolwent Politechniki Poznańskiej, doktor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Autor publikacji naukowych z zakresu zarządzania oraz współautor książek w tym obszarze. Redaktor naukowy monografii w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym: „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Uwarunkowania funkcjonowania i współczesne koncepcje zarządzania”; „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Społeczne aspekty funkcjonowania i pomiar efektywności” oraz „Zarządzanie przedsiębiorstwem wodociągowym. Studia przypadków.” Autor monografii „Architektura biznesu przedsiębiorstwa”. Autor ponad 200 artykułów w prasie branżowej. Od ponad 10 lat uczestnik międzynarodowego projektu benchmarkingowego  European Benchmarking Co-operation.

dr hab. Paweł Chudziński
dr hab. inż. Krzysztof Witkowski

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Od 12 lat zasiada w organach spółek prawa handlowego, obecnie Prezes Zarządu Spółki Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja.

Absolwent studiów MBA in Public Management oraz studiów podyplomowych Akademii Zarządzania Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

Odbył staże naukowe m.in. w Jeune Chambre Economique (Chambre-Mazamet we Francji) oraz Uniwersytet Louvain la Neuve (Belgia).

Profesor wizytujący na zagranicznych uczelniach: Beuth University of Applied Sciences Berlin (2016/2017) oraz Slovak University of Technology in Bratislava (Faculty of Materials Science and Technology in Trnava) (2017/2018).

dr hab. inż. Krzysztof Witkowski
dr Leszek Borowiec

Doktor nauk ekonomicznych, specjalność: rachunkowość i finanse. Adiunkt w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, gdzie kieruje Katedrą Rachunkowości. Prowadzi wykłady i szkolenia, jest konsultantem przedsiębiorstw z zakresu rachunkowości zarządczej, controllingu oraz finansów, współpracując m. in. z firmą Ernst&Young. Prowadzi badania w zakresie pomiaru efektywności organizacji z wykorzystaniem miar finansowych i niefinansowych, autor ponad 50 publikacji naukowych z dziedziny rachunkowości i finansów, w tym monografii „Controlling w realizacji usług publicznych gminy” (Wolters Kluwer, 2007). Od wielu lat współpracuje z biznesem, pełniąc kierownicze funkcje w obszarze rachunkowości i finansów. W latach 2011-2013 był Członkiem Zarządu, Dyrektorem Ekonomiczno-Finansowym w jednej ze spółek Grupy Kapitałowej PKN ORLEN. Aktualnie pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów Poczty Polskiej SA, łącząc pracę naukowo – badawczą z praktyką.

dr Leszek Borowiec
dr Katarzyna Dębkowska

Pracownik Katedry Informatyki Gospodarczej na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej. Posiada bogaty dorobek badawczy i dydaktyczny w obszarze stosowania metod ilościowych w praktyce gospodarczej. Jej badania naukowe dotyczą przedsiębiorczości i szeroko rozumianej innowacyjności przedsiębiorstw. Swoją uwagę badawczą koncentruje głównie na wykorzystaniu metod statystycznych w budowaniu metodyki oceny modeli biznesu. Kolejny obszar zainteresowań naukowych i praktycznych to wykorzystanie badań typu foresight. Była członkiem zespołu badawczego przy projektach: „Foresight technologiczny «NT FOR Podlaskie 2020». Regionalna strategia rozwoju nanotechnologii” oraz „Narodowy Program Foresight – wdrożenie wyników”. Przeprowadzała badania dla Mazowieckiego Centrum Informacji Gospodarczej pod nazwą „Regionalny foresight gospodarczy. Scenariusze wzrostu gospodarczego województwa mazowieckiego”. Autorka wielu publikacji naukowych związanych z modelami biznesu, upadłością przedsiębiorstw, foresightem gospodarczy i technologicznym. Odbyła staż naukowy w Manchester Institute of Innovation Research University of Manchester. Posiada doświadczenie w praktyce gospodarczej jako członek Rady Nadzorczej jednej z białostockich spółek z o.o. Jest członkiem zarządu komercyjnej firmy badawczej – Instytutu Badań i Analiz VIVADE Sp. z o.o. – realizującej badania społeczne i gospodarcze. Członek Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, IEEE Engineering Management Society, International Society for Manufacturing, Service and Management Engineering. Sekretarz Rady Naukowej Oddziału TNOiK w Białymstoku. Redaktor statystyczny czasopisma naukowego Engineering Management in Production and Services.

dr Katarzyna Dębkowska
dr Bartosz Grucza

Pracownik Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w latach 2013-2016 kanclerz SGH, w latach 2006-2008 kanclerz Akademii Medycznej w Warszawie i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Absolwent SGH i wieloletni pracownik Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, współtwórca i wykładowca Podyplomowych Studiów Zarządzania Projektami SGH. Kierownik projektów i konsultant w dziedzinie zarządzania projektami, w tym finansowanymi ze środków UE. Członek międzynarodowej grupy ekspertów powołanej w celu doskonalenia europejskich metodyk zarządzania projektami. Menedżer, od kilkunastu lat wdrażający projekty w przedsiębiorstwach prywatnych i instytucjach publicznych. Współautor szeregu publikacji i popularnych podręczników z zakresu zarządzania i zarządzania projektami. Członek i były Prezes Zarządu Stowarzyszenia Menedżerów Projektów, członek PMI i IPMA, propagator idei zarządzania projektami w środowisku akademickim, biznesowym i społecznym.

dr Bartosz Grucza
dr Klara Ramm

Klara Ramm   ukończyła studia wyższe na wydziale Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Posiada również dyplom Executive MBA.  Stopień doktora nauk technicznych uzyskała w specjalności inżynierii środowiska. Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia prowadzone przez HEC  (School of Management) w Paryżu i Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

Od kilkunastu lat związana jest z branżą ochrony środowiska, szczególnie gospodarką wodno-ściekową. Pracowała w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A., Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Krajowym Zarządzie Gospodarki Wodnej, Veolii.

Od 2006 roku czynnie współpracuje z Izbą Gospodarczą Wodociągi Polskie. Reprezentuje polską branżę wodociągowo-kanalizacyjną w federacji EurEau, skupiającej środowisko europejskie tego sektora. Jako członek Walnego Zgromadzenia EurEau uczestniczy w działaniach na rzecz ochrony zasobów wodnych i usprawnienia funkcjonowania usług wodociągowych i kanalizacyjnych w UE. Są to głównie zagadnienia związane z dyrektywą dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywą ściekową, a także zagadnieniami dotyczącymi zarządzania, benchmarkingu i finansów sektora.

Klara Ramm bierze udział w realizacji projektów realizowanych z funduszy unijnych: NOAH, Sektorowe Rady ds. Kompetencji. Jest członkiem Komitetu Technicznego Wodociągów i Kanalizacji przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym, członkiem Zgromadzenia Misji Horyzont Europa ds. zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych.

Jest autorką wielu artykułów i prezentacji na temat działalności branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Unii Europejskiej.

dr Klara Ramm
dr inż. Tadeusz Rzepecki

Ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach (fizyka stosowana), doktor inżynier nauk technicznych (Politechnika Krakowska). Pracował w Zakładach Azotowych w Tarnowie, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Tarnowie, Urzędzie Miasta Tarnowa, w latach 1998 – 2003 Wiceprezes Zarządu Tarnowskiej Grupowej Oczyszczalni Ścieków Sp. z o. o., od 2003 r. Prezes Tarnowskich Wodociągów Sp. z o. o. Członek (od 2004 r.) i Prezes Izby oraz Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie (od 2011 r.), członek Krajowej i Państwowej Rady Gospodarki Wodnej w Warszawie, członek Komitetu Ochrony Środowiska przy Krajowej Izbie Gospodarczej, Srebrny (2012), Złoty (2014) i Diamentowy (2016) Inżynier Przeglądu Technicznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę, Brązowym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Nauczyciel akademicki, wychowawca młodzieży, popularyzator nauki i techniki, autor monografii „Historia tarnowskich wodociągów i kanalizacji”, współautor trzech innych specjalistycznych pozycji książkowych. Autor kilkudziesięciu prac naukowych i popularnonaukowych, członek Rady Ekspertów czasopisma „Technologia wody”.

dr inż. Tadeusz Rzepecki
dr Piotr Staszkiewicz

Piotr Staszkiewicz, biegły rewident, adiunkt w Instytucie Finansów
Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, w
przeszłości pracownik Ernst and Young, Najwyższej Izby Kontroli,
Komisji Nadzoru Finansowego. Prowadził wykłady w City University,
Słowacja oraz Collegium Civitas. Wykładowca na studiach podyplomowych
SGH: Akademii Profesjonalnego Inwestowania, Akademii Ubezpieczeń. W
2001 uzyskał prawo wykonywania zawodu rewidenta w Wielkiej Brytanii
wydane przez Association of Chartered Certified Accountants. W latach
2009-2012 powołany przez Ministra Finansów na członka Komisji
egzaminacyjnej dla kandydatów na biegłych rewidentów. Rewident o
bogatym doświadczeniu zawodowym zarówno w Polsce jak i za
granicą.Autor oraz współautor licznych artykułów opublikowanych m.
in. w takich czasopismach jak:Účtovníctvo Audítorstvo Daňovníctvo
czy World Journal of Social Science. Pasjonat turystyki pieszej.

dr Piotr Staszkiewicz
Aleksandra Gryguć

Absolwentka Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego oraz Akademii Obrony Narodowej Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Od 14 lat zajmuje się tematyką bezpieczeństwa zakładów wod-kan oraz infrastruktury krytycznej. Autorka wykładów i szkoleń z zakresu zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej oraz bezpieczeństwa danych osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie stosowania procedur bezpieczeństwa oraz wdrażania systemu zarządzania kryzysowego w krajach europejskich. Nadzorowała prace zespołu ds. zarządzania kryzysowego w międzynarodowej firmie przy realizacji projektów naukowo-badawczych, w ramach programów FP7, H2020 oraz NCBiR na rzecz obronności, w których koordynowała demonstracje nowych technologii w realnym środowisku na terenie Europy. Jest konsultantem wielu firm z branży wod-kan w dziedzinie zarządzania bezpieczeństwem. Pełni funkcję Kierownika Biura Bezpieczeństwa i Ochrony w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. Na bieżąco utrzymuje kontakty z międzynarodowymi ekspertami ds. ochrony infrastruktury krytycznej oraz zarządzania kryzysowego.

Aleksandra Gryguć
Krzysztof Manthey

Ekspert w dziedzinie komunikacji, negocjacji i rozwiązywanie konfliktów, przywództwa i zarządzania ludźmi. Doświadczony trener biznesu, coach i konsultant. Humanista, socjolog. Praktyk zarządzania i pracy z klientem.
Na przełomie milleniów związany z Agora S.A.- Grupą Radiową, jako Dyrektor Sprzedaży i Regionalny Dyrektor Sprzedaży, a także Członek Zarządu w spółkach Holdingu.  Od 2004 roku pod własną marką pomaga ludziom stawać się samodzielnymi, odpowiedzialnymi, myślącymi i odważnymi liderami i specjalistami. 
Na co dzień pracuje między innymi z branżą farmaceutyczną, paliwową i logistyczną, przemysłem nowych technologii, handlem, bankami i firmami ubezpieczeniowymi, branżą medyczną, mediami i firmami reklamowymi, oraz wieloma, wieloma innymi (www.manthey.pl).
Od 2006 roku nauczyciel akademicki w warszawskim Collegium Civitas, a od 2014 roku także w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN (eMBA i eDBA).

Krzysztof Manthey