Program studiów MBAU

Studia „Master of Business Administration in Utilities” są dedykowane menedżerom przedsiębiorstw wodociągowych w sektorze użyteczności publicznej (Utilities) i są ukierunkowane na współczesne trendy w ekonomii – finansach – zarządzaniu. Słuchacze MBAU zdobywają interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności niezbędne w innowacyjnym podejściu do zarządzania firmą. Problematyka kursów oraz profesjonalna kadra  decydują o wyjątkowości i unikalności programu studiów.

Uczestnicy programu będą mieli możliwość rozwinięcia umiejętności społecznych i technicznych w zakresie komunikacji i negocjacji, kierowania ludźmi, wykorzystywania metod statystycznych, narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie. W trakcie realizowanych kursów słuchacze będą inspirowani do krytycznego i kreatywnego myślenia oraz ciągłego uczenia się, doskonalenia metod, technik i narzędzi wykorzystywanych w biznesie.

Absolwenci MBAU będą przygotowani do zarządzania przedsiębiorstwem, pozyskają kluczowe kompetencje niezbędne w rozwijaniu łańcucha wartości. Korzystając z podejścia procesowego będą mogli poznać współczesne wymagania związane z  tworzeniem wizji i rozwijaniem strategii przedsiębiorstwa, zarządzaniem produktami i usługami, marketingiem i sprzedażą, dostarczaniem produktów i usług oraz obsługą klienta. Program studiów jest równie silnie zorientowany na realizacje procesów wspierających takich jak zarządzanie kapitałem ludzkim, zarządzanie finansami i rachunkowością, rozwijanie systemów informatycznych, zarządzanie aktywami, zarządzanie zgodnością i dostosowaniem do otoczenia społecznego i prawnego, a także rozwijanie potencjału biznesowego przedsiębiorstwa.

Główne cele programu to:

  • pogłębienie i poszerzenie wiedzy menedżerskiej,
  • nauczenie stosowania nowoczesnych narzędzi analitycznych z zakresu zarządzania, marketingu, rachunkowości i finansów,
  • przygotowanie do analizy organizacji i otoczenia,
  • kształtowanie praktycznych umiejętności menedżerskich w zakresie różnych form relacji z otoczeniem,
  • nauka rozwiązywania konfliktów, komunikowania się, prowadzenia negocjacji,
  •  inicjowanie zmian.

Program studiów MBAU zakłada realizację następujących przedmiotów:

I Semestr studiów MBAU
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzinPunkty ECTS
1Ekonomia menedżerskaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin153
2Zarządzanie strategiczneWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin204
3Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin205
4Rachunkowość finansowa Wykłady i ĆwiczeniaOEgzamin154
5Doktryna jakościWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin103
6Analiza finansowaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin153
7Rachunkowość menedżerskaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin154
8Zarządzanie procesami biznesowymiWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin204
9Zaawansowane metody zarządzania projektamiWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin204
10Statystyka w biznesieWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
11NegocjacjeWarsztatyOEgzamin153

Łączna liczba godzin zajęć: 170
Łączna liczba punktów ECTS: 38

II Semestr studiów MBAU
Lp.Nazwa przedmiotu/modułu kształceniaRodzaj zajęć dydaktycznych¹O/F²Forma zaliczenia³Liczba godzinPunkty ECTS
1Modele biznesu przedsiębiorstw wodociągowychWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
2Organizacyjne i prawne aspekty funkcjonowania
przedsiębiorstwa wodociągowego
Wykłady i ĆwiczeniaOEgzamin153
3Społeczna odpowiedzialność w sektorze
użyteczności publicznej
Wykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
4Zarządzanie relacjami zewnętrznymiWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
5Zarządzanie sprzedażą i obsługą klientaWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin153
6Zarządzanie zasobami ludzkimiWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin153
7Zarządzanie inwestycjamiWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
8Polityka rachunkowościWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
9Zamówienia publiczneWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
10Problemy zarządcze w rozwijaniu i utrzymaniu sieciWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
11Zarządzanie bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie wodociągowymWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin102
12Public relationsWykłady i ĆwiczeniaOEgzamin51
13Informatyczne wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwemWarsztatyOEgzamin205
14Seminarium MBASeminariumOEgzamin8

Łączna liczba godzin zajęć: 130
Łączna liczba punktów ECTS: 35

1· Wykłady/Ćwiczenia/warsztaty/laboratoria/konwersatorium/seminarium/inne.
2· „O” – przedmiot obowiązkowy do zaliczenia studiów, „F” – przedmiot fakultatywny (do wyboru).
3· Egzamin – ustny/egzamin testowy/zaliczenie na ocenę/prezentacja rezultatów projektu.