Rekrutacja

Umowa i regulamin studiów

pdfWzór umowy

pdfRegulamin studiów

pdf Klauzula informacyjna

Adresaci studiów

Adresatami studiów są osoby na średnim i wyższym szczeblu zarządzania w przedsiębiorstwach wodociągowych, administracji centralnej, samorządowej i innych organizacjach i członkowie rad nadzorczych. Od kandydatów wymagamy posiadania wykształcenia wyższego i co najmniej kilkuletniego doświadczenia zawodowego.

Zasady rekrutacji

Zainteresowanych podjęciem studiów na naszym programie MBAU prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza oraz załączenie wymaganych kopii dokumentów (lista poniżej). O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń oraz wyniki rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor INE PAN powołuje komisję rekrutacyjną. Postępowanie komisji rekrutacyjnej jest jawne.
Kandydaci na studia podyplomowe zobowiązani są do złożenia:

  • wypełnionego formularza zgłoszenia
  • aktualnego CV
  • kopii dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • kolorowe zdjęcie (takie jak do dowodu osobistego)

Wpisowe i czesne

Czesne za cały tok studiów wynosi 19 000 zł, zaś opłata za rozmowę kwalifikacyjną 400 zł.
Istnieje możliwość płatności w miesięcznych ratach lub płatności jednorazowej przed rozpoczęciem zajęć. Opłaty za studia w
wybranej formie należy wnieść najpóźniej 5 dni przed rozpoczęciem roku, semestru lub miesiąca, którego płatności dotyczą:

  • opłata przed rozpoczęciem zajęć: 18 500 zł – rabat w wysokości 500 zł;
  • opłata semestralna: 19 000 zł – 2 raty po 9 500 zł
  • opłata miesięczna: 20 500 – 10 rat miesięcznych po 1 900 zł, opłata manipulacyjna w wysokości 150 zł (razem 2 050 zł miesięcznie)

Wpłaty należy dokonać na konto:

Bank Gospodarstwa Krajowego
52 1130 1017 0020 1471 2920 0004

Aby zgłosić swoją kandydaturę odeślij nam wypełnioną kartę zgłoszeniową. 
O przyjęciu na studia decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje i zapisy

mgr Daniel Habura

Pałac Kultury i Nauki
XXIII piętro, pok. 2324
Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

telefony: 22 656 64 38; 535 006 790
e-mail: dhabur[at]inepan.waw.pl

Pierwsze zajęcia: październik 2021 r.
Rekrutacja: do 30 września 2021 r.
Miejsce prowadzenia zajęć: Pałac Kultury i Nauki
Łączna liczba godzin: 300 godzin zajęć
Punkty ETCS: 73

Organizacja zajęć:

Zajęcia prowadzone są w trybie niestacjonarnym: w soboty i niedzielę. Łączna liczba godzin zajęć podczas jednego zjazdu wynosi: 20 godzin. W ramach studium zostanie zorganizowanych 15 zjazdów. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów. Wykładowcami są eksperci, praktycy biznesu oraz pracownicy prestiżowych instytutów i uczelni.

Organizację roku akademickiego wraz z harmonogramem zajęć podaje się do wiadomości najpóźniej w dniu inauguracji studiów podyplomowych.

Forma zaliczenia

Warunkiem uzyskania świadectwa MBA in Utilities Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN jest uzyskanie wpisów na karcie zaliczeń u wykładowców poszczególnych przedmiotów oraz napisanie i obrona pracy dyplomowej u wybranego promotora. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i odpis świadectwa ukończenia studiów w języku angielskim.